Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

 

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Qinghai

Qinghai Province | Explore Qinghai

Qinghai | Local time:   
Qinghai, is a province in China, located in the west of the country. It is called Tsongon in Tibetan. It is named after Qinghai Lake... Wikipedia
English Name: Qīnghǎi  Chinese Name: 青海 (Qīnghǎi)
Capital: Xining GDP (2011): US$ 25.9 billion
Population: 5,626,722 (2010) Area: 280,000 sq miles
Key Cities: Xining


View Larger Map

Travel & Tourism in Qinghai Province

Qinghai Province - Wikipedia
Qinghai, is a province in China, located in the west of the country. It is called Tsongon in Tibetan. It is named after Qinghai Lake...
 
Qinghai Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Qinghai, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Qinghai Province

Qinghai University
Qinghai University, is one of the top universities within Qinghai Province. It is situated in Xining...