Provinces
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Tianjin
Hong Kong Tibet
Hubei Xinjiang
Hunan Yunnan
Inner Mongolia Zhejiang
Jiangsu  

hohhot inner mongolia

inner mongolia

horses running in grasslands inner mongolia

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Provinces > Inner Mongolia

Inner Mongolia Autonomous Region | Explore Inner Mongolia

Inner Mongolia | Local time:   
Inner Mongolia, officially Inner Mongolia Autonomous Region is located in the northern part of the country... Wikipedia
English Name: Nèi Měnggǔ  Chinese: 内蒙古 (Nèi Měnggǔ)
Capital: Hohhot GDP (2013): US$ 273.9 billion
Population: 24,706,321 (2010) Area: 457,000sq miles
Key Cities: Baotou | Hohhot


View Larger Map 

Travel & Tourism in Inner Mongolia

Inner Mongolia - Wikipedia
Inner Mongolia, officially Inner Mongolia Autonomous Region is an autonomous region in China, located in the northern part of the country...
 
Inner Mongolia Travel Guide - Wikitravel
Open source travel guide to Inner Mongolia, featuring up-to-date information on attractions, hotels, restaurants, nightlife, travel tips and more.

Colleges & Universities in Inner Mongolia

Inner Mongolia University
Inner Mongolia University, located in the city of Huhhot, Inner Mongolia...